FELLESVERKET – aktivitetshus for ungdom

logo Fellesverket4

Fellesverket finnes i 11 byer med til sammen 14 hus; Trondheim, Ålesund, Bergen, Skien (i etablering), Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Sandvika, Oslo (fire ressurssentre) og Sarpsborg (i etablering). 

Målet med Fellesverket er å tilby åpne møteplasser med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13–25 år (i Sandefjord 16-25 år). Dette er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i felleskap. 

Nettopp derfor kaller vi det et Fellesverk – det handler om å skape noe sammen! 

De ulike husene tilbyr ulike aktiviteter ut fra identifiserte lokale behov og ønsker. Samtidig er det fire faste aktiviteter som finnes i alle hus: 

 • ÅPEN MØTEPLASS 
 • LEKSEHJELP 
 • ARBEIDSTRENING 
 • GATEMEGLING 
Åpen møteplass for ungdom 

Fellesverket er en sosial møteplass der ungdom treffes for å prate, drikke kaffe, spille spill og se på film – med trygge frivillige til stede. Møteplassen er en mangfoldig, hyggelig sosial arena- fullt av liv. Her har ungdommene mulighet til å møte venner og få nye bekjente. Som frivillig på møteplassen bidrar du til at ungdommene som kommer innom føler seg velkommen, sett og hørt. Du bidrar inn i et mangfold av oppgaver – alt fra vakt i registreringsskranken, arrangering av bordtennisturneringer og ta initiativ til ulike aktiviteter, til samtaler med ungdom om mer eller mindre alvorlige temaer. 

161102 fellesverket 045

Leksehjelp 

Leksehjelp er et tilbud til alle elever i ungdomsskole og videregående skole. Mange ungdommer får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Leksehjelpen er en arena for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. De frivillige møter elevene med fagkunnskap, erfaring og tid. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. 

Arbeidstrening 

Fellesverket tilbyr arbeidstrening for ungdom. Her har de mulighet til å få verdifull erfaring og arbeidstrening som kan bidra til å styrke deres CV, få gode referanser og gjøre ungdommene mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det tilbys også kurs og bedriftsbesøk der alle unge som benytter seg av Fellesverket kan få informasjon og veiledning i å søke jobb og utdanning. 

Gatemegling 

Gjennom å delta på verksted i Gatemegling får ungdom på Fellesverket verktøy og ferdigheter til å håndtere egne og andres konflikter konstruktiv, uten å måtte ty til vold. Slik blir ungdommene selv ressurser som bidrar til at Fellesverket blir et trygt sted å være. Frivillige gatemeglere holder kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering, og kan legge til rette for megling ved konflikter mellom ungdom. 

 Gatemegling tre gutter

 

BAKGRUNN OG HUMANITÆRT BEHOV FOR UNGDOMSARENAER I REGI AV RØDE KORS 

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom Røde Kors sin tilstedeværelse lokalt ser vi et behov for væresteder der ungdom først og fremst kan få være ungdom. Fellesverket er Røde Kors sin nasjonale satsing på ungdomsarenaer. 

Humanitært behov 

Vi vet at det finnes mange unge i Norge med store udekte humanitære behov. Forskjellene i Norge blir større, og flere barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Unge som vokser opp i fattigdom er mer utsatt for utenforskap og kan i mindre grad delta i organiserte fritidsaktiviteter enn andre unge. Gratis lavterskeltilbud som favner bredt og som ikke virker stigmatiserende er derfor viktig. 

Frafall i skolen er økende og mange unge står utenfor jobb og skole. I et samfunn med høye krav opplever mange unge et høyt press og stress. Røde Kors ønsker derfor å satse mer på aktiviteter som bidrar til å motvirke dette og gir ungdom erfaring og opplevelser av mestring og utvikling. 

Noen unge opplever også store utfordringer knyttet til vold. Ungdom er både mer utsatt for vold, og utøver mer vold, enn andre aldersgrupper. Gjennom Fellesverkene ønsker Røde Kors å skape en trygg arena hvor unge kan føle tilhørighet, skape nettverk og få voksenkontakt. 13  

Bakgrunn 

Oslo Røde Kors har drevet aktivitetshus for ungdom (Ressurssentre) i flere år. Kunnskapen og erfaringene fra Oslo ble et viktig utgangspunkt og inspirasjonskilde når konseptet i 2016 ble utvidet til flere byer i Norge. En pengegave fra Joh. Johannson og et samarbeid med IKEA i 2016 gjorde det mulig for Røde Kors å virkeliggjøre satsingen, og opprettelsen av aktivitetshus for ungdom i byer rundt i Norge kunne starte. Satsningen fikk navnet Fellesverket. 

Tall og fakta (Kilder: Ungdata og SSB): 

 • Fattigdom: Hvert 10. barn vokser nå opp i familier som har lav inntekt over lengre tid. Andelen har økt sterkt de siste årene, og fortsetter å øke. 
 • Frafall: 72 000 mellom 15 og 29 år står utenfor jobb og skole. Dersom man ikke kommer tilbake i løpet av det første året er sjansen stor for å bli værende utenfor. 
 • Utenforskap: 1 av 4 unge i alderen 16-24 føler seg ensomme. Tallet på ensomhet har aldri vært høyere siden Ungdata startet. Særlig er dette et økende problem blant jenter. 
 • Psykisk helse: 1 av 3 unge i alderen 13 og 17 plages av bekymringer og føler at «alt er et slit». Mange barn og unge opplever stress og press og omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke. Selvmord er største dødsårsak blant unge mellom 15 og 29 år. 
 • Vold: 60.000 barn og unge mobbes på skolen. 1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine, mens 1 av 5 barn har opplevd mildere former av vold og krenkelser. 

Målsetning 

Et overordnet mål for Røde Kors´ arbeid for barn og unge er at «Røde Kors vil være til stede for å skape trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge, og spesielt legge til rette for å gi tilbud til barn og unge i utsatte livssituasjoner». 

Røde Kors Fellesverk bidrar til dette gjennom å: 

 • Gi lokal ungdom et attraktivt sted å være 
 • Skape trygghet – gjennom trygge rammer og trygge frivillige 
 • Motvirke marginalisering og utenforskap 

Målgruppe 

Fellesverket er en arena som er åpent for ALLE ungdommer mellom 16 og 25 år. Fellesverket er et sted der ungdom skal få lov til å være ungdom. Et trygg rom der de kan være uten å føle stress og press. 

Samtidig er det et spesielt fokus på å nå fram til og inkludere unge som lever i sårbare livssituasjoner. Dette kan være ungdom som vokser opp med lav økonomi, unge som har falt utenfor jobb og skole, ungdom som er utsatt for vold eller unge som føler seg ensomme og utenfor. Å føle tilhørighet og fellesskap er utrolig viktig i oppveksten.  

Forum 2017 texas hug2 

 

book-btn

Eller kontakt oss på
rukla@nytbyn.no
401 99 900

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Lik Rukla på Facebook